Kancelaria Tłumaczy Przysięgłych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

RODO

Wykonywanie czynności w charakterze tłumacza przysięgłego związane jest z pewnymi ograniczeniami w zakresie ochrony danych osobowych ze względu na tajemnicę zawodową tłumacza przysięgłego.

Ograniczenia te wynikają wprost z ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.2019.1326 t.j. z dnia 2019.07.17).

Wszyscy pracownicy Kancelarii przeszli odpowiednie szkolenie w zakresie przetwarzania danych osobowych w kontekście czynności tłumacza przysięgłego.

Fragment ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, dotyczący przetwarzania danych osobowych:

Rozdział  4a 

Przetwarzanie danych osobowych

Art.  29a. 1. Przepisy art. 15 ust. 1 i 3, art. 18 i art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), stosuje się w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez tłumacza przysięgłego tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2.

2. Przepisu art. 21 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w przypadku danych osobowych pozyskanych przez tłumacza przysięgłego w związku z tłumaczeniem, nie stosuje się.

Art.  29b. Obowiązek zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, nie ustaje w przypadku, gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych w związku z tłumaczeniem występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art.  29c. Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez tłumacza przysięgłego w związku z tłumaczeniem wynosi 4 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.

Napisz do nasKontakt

Adres
Zadzwoń
Napisz

kontakt(at)kancelariatlumaczy.pl